Terms & Conditions


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego promonadruk.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez Tomasza Siarkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą S4 Tomasz Siarkiewicz pod adresem ul. Dąbska 70, 70-786 Szczecin, zwanego dalej Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: info@promonadruk.pl oraz telefonicznie.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej https://promonadruk.pl/, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i Usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.


§2 DEFINICJE


Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:


Usługodawca – Tomasz Siarkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą S4 Tomasz Siarkiewicz pod adresem ul. Dąbska 70, 70-786 Szczecin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9551880415, REGON: 321385394;


Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie https://promonadruk.pl/, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności dokonywać Zamówienia Produktów wyświetlanych na stronie Serwisu, przeglądać informacje dostępne w Serwisie, a także korzystać z innych Usług;


Użytkownik – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może dokonywać Zamówienia Produktów, przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też korzystać z innych Usług;


Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który posiada aktywne Konto;


Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie w jakim może samodzielnie zaciągać zobowiązania i nabywać prawa, która dokonuje Zamówienia Produktów w ramach Serwisu;


Sklep Partnera – wyodrębnione części Serwisu w ramach, których prezentowane są Produkty według wzoru i projektu Usługodawcy lub według wzoru i projektu Sklepu Partnera;


Produkt – towary prezentowane w Serwisie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych Produktów oraz towary, które Klient może dostosować do indywidualnych potrzeb za pomocą Generatora projektów;


Generator projektów – określona co do formy przez Usługodawcę, podstrona Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi stworzenie projektu Produktu według jego zindywidualizowanych potrzeb oraz specyfikacji;


Formularz Zamówienia - określona co do formy przez Usługodawcę, podstrona Serwisu polegająca na wypełnieniu wskazanych przez Usługodawcę pól, pozwalająca Użytkownikowi na wysłanie Usługodawcy oświadczenia woli zmierzającego bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży prezentowanych przez Usługodawcę w Serwisie Produktów oraz Produktów według projektów stworzonych za pomocą Generatora projektów;


Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów wyświetlanych na stronach Serwisu lub Produktów według projektów stworzonych za pomocą Generatora projektów, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;


Dni robocze - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;


Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem;


Usługi - Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);


Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może on dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;


Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);


Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);


Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);


Regulamin – oznacza niniejszy dokument.


§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


 1. Działalność Serwisu polega na udzieleniu Użytkownikowi możliwości wysyłania Usługodawcy oświadczenia woli prowadzącego bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu wyświetlanego na stronach Serwisu lub Produktu według projektu stworzonego za pomocą Generatora projektów (Zamówienie), przeglądaniu informacji o Produktach oraz innych dostępnych na stronach Serwisu informacji, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • Komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
  • Dostęp do poczty elektronicznej,
  • Przeglądarka internetowa,
  • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.


§4 USŁUGI


 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. Przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym przeglądanie informacji o dostępnych Produktach,
  2. Prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. Świadczenie Usługi Newsletter,
  4. Udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  5. Dodawanie wypowiedzi w Serwisie,
  6. Udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia,
  7. Udostępnianie interaktywnego Generatora Projektów, umożliwiającego Użytkownikom stworzenie i Zamówienie Produktu według zindywidualizowanych projektów oraz specyfikacji.
 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług wskazano w §5 i 6 Regulaminu, przy czym Umowa:
  1. o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
  2. o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §5.
  3. o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
  4. o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.
  5. o świadczenie Usługi dodawania wypowiedzi w Serwisie jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodawania opinii.
  6. o świadczenie Usługi udostępniania interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Zamówienia.
  7. o świadczenie Usługi udostępnienia interaktywnego Generatora Projektów, umożliwiającego Użytkownikom stworzenie i Zamówienie Produktu według jego zindywidualizowanego projektu oraz specyfikacji, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Zamówienia.
 4. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w Formularzu zamówienia. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 5. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do oferowanych Produktów. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 6. W celu zamieszczenia wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.
 7. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.
 8. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 9. Użytkownik zamieszcza wypowiedzi w Serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu.
 10. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 11. Usługodawca usuwa wypowiedzi, które naruszają niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.


§5 KONTO


 1. Korzystanie z niektórych Usług, a w szczególności dostępu do danych Klienta, w tym informacji o stanie realizacji Zamówienia oraz historii transakcji wymaga zalogowania się do Konta.
 2. W celu założenia Konta należy podać poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, wszelkich czynności w ramach Serwisu w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 3. Użytkownik, który ukończył 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych może dokonywać czynności o których mowa powyżej, wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i Usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@promonadruk.plRozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Konta.
 5. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również poprzez usunięcie Konta w sposób określony w ustępie powyżej.
 6. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 7. Konto zawiera dane Użytkownika zarejestrowanego podane przez niego podczas składania Zamówienia. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Serwisu.
 8. Użytkownik zarejestrowany nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi zarejestrowanemu nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników zarejestrowanych oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zarejestrowanego postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (zamknąć Konto) z Użytkownikiem zarejestrowanym lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.


§6 SPRZEDAŻ PRODUKTÓW


 1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Produkty dostępne w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Użytkownik może dokonać Zamówienia Produktów wyświetlanych na stronie Serwisu lub stworzyć własny projekt Produktu korzystając z dostępnego na stronie Serwisu Generatora projektów.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 6. Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dni robocze oraz w godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Użytkownik powinien, w szczególności podać:
  1. nazwę Produktu i jego ilość,
  2. formę płatności spośród sposobów płatności podanych na stronie internetowej Serwisu,
  3. formę dostawy,
  4. dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę ustnie lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Użytkownika Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Użytkownikowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów wraz z podatkami, w tym dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. sposobu kontaktu z Usługodawcą oraz jego danych rejestrowych,
  4. wybranej metody i terminu płatności,
  5. wybranego sposobu dostawy,
  6. czasu dostawy,
  7. danych kontaktowych Użytkownika,
  8. Regulaminu,
  9. pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży wraz z jego wzorem.
 9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Użytkownika, będącego konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Użytkownik: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży Usługodawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 13. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 14. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 15. Prawo do odstąpienia od Umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. Umowy w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. Umowy w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;
  8. Umowy w której konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. Umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. Umowy  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 16. W przypadku Umowy sprzedaży, której przedmiotem były Produkty stworzone przez Klienta przy wykorzystaniu Generatora Projektów, przez co zostały wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, prawo do odstąpienia jest wyłączone na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta;
 17. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 18. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 19. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 20. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.


§7 DOSTAWA


 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Produktu informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.
 5. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z § 9 ust. 2.
 6. Usługodawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Produktem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.
 7. Usługodawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 - 5565 Kodeksu Cywilnego.


§8 CENY I METODY PŁATNOŚCI


 1. Ceny Produktów prezentowanych w Serwisie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
 3. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy i skompletowaniu Zamówienia);
 4. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 5. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Produktu lub Generatorze Projektów informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


§9 REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI


 1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ul. Dąbska 70, 70-786 Szczecin, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty: info@promonadruk.pl.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 2 powyżej.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Usługodawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.


§10 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  ul. Dąbska 70, 70-786 Szczecin, na adres poczty elektronicznej: info@promonadruk.pl. lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.


§11 GWARANCJE


 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, Usługodawcy lub importera.
 2. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Produktu lub Generatorze projektów na stronach internetowych Serwisu.


§12 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
 4. Nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na dane kontaktowe Usługodawcy.
 5. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu, a w szczególności treści dotyczącej Przedmiotów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Użytkownika.


§13 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


 1. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych wzory i projekty Produktów stworzonych za pomocą Generatora projektów są zapisywane w Koncie Użytkownika.
 2. Użytkownik zarejestrowany może udostępnić stworzony przez siebie wzór i projekt Produktu aktywując odpowiednie pole w Koncie.
 3. Użytkownik oświadcza, że projekty i wzory Produktów wykonał osobiście i przysługują mu do nich wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (osobiste i majątkowe), , że przez jego Produkt nie zostaną naruszone prawa osób trzecich, że Produkt jego wzoru i projektu nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz że jest on w pełni uprawniony do udzielenia licencji Organizatorowi, o której mowa poniżej.
 4. Użytkownik z chwilą udostępnienia określonego projektu lub wzoru, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z prawem sublicencji na korzystanie z wzorów i projektów Produktu przez Organizatora we wszelkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy na czas jej trwania, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. wyprodukowania i sprzedaży Produktów,
  2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
  3. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  4. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
  5. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
  6. najem egzemplarzy,
  7. użyczenie egzemplarzy,
  8. publiczne wyświetlenie,
  9. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie),
  10. wprowadzania do obrotu,
  11. tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,
  12. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji.
 5. Użytkownik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do projektu lub wzoru Produktu, a w szczególności do:
  1. decydowania o sposobie oznaczania Produktu;
  2. decydowania o udostępnieniu Produktu w Serwisie Organizatora;
  3. decydowania o wycofaniu Produktu;
  4. decydowania o korzystaniu z Produktu zgodnie z jego charakterem i   przeznaczeniem;
 6. wykonywania praw zależnych, w tym dokonywania zmian, modyfikacji i opracować wzorów i projektów Produktów.
 7. Organizator jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do rozpowszechniania Produktu według wzoru i projektu Użytkownika.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 60 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. z późn. zm.).


§14 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


 1. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą.
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  4. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§15 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.


§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.